Privacy Policy
WeTalk Telecom biedt een breed scala aan diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie en internetdiensten. Door de aard van onze dienstver- lening beschikt WeTalk Telecom over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te  stemmen op je persoonlijke behoeften. WeTalk Telecom gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy statement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hier in lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie of internet afnemen van WeTalk Telecom en voor alle gebruikers van websites van WeTalk Telecom. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind u altijd op www.wetalktele.com/privacypolicy.html. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe WeTalk Telecom uw gegevens beschermt. Artikel 1 Details Privacy Policy Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die WeTalk Telecom van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die WeTalk Telecom in Nederland op de markt brengt. Op de verwerking van je gegevens via websites van WeTalk Telecom zijn onze Algemene Voorwaarden van toe- passing. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is WeTalk Telecom, Alexander Battalaan 51 in Maastricht. WeTalk Telecom heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens WeTalk Telecom van u verwerkt, voor welke doeleinden WeTalk Telecom uw gegevens verwerkt en aan welke personen en of instanties uw gegevens worden verstrekt. U kunt de meldingen van WeTalk Telecom vinden op www.cbpweb.nl, onder het kopje openbare registers. Artikel 2 Persoonsgegevens Als u zich aanmeldt als klant van WeTalk Telecom, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt WeTalk Telecom uw persoonsge- gevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als klant vraagt WeTalk Telecom naast bedrijfsgegevens ook onder meer uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Tevens word u dan bijvoorbeeld gevraagd om aan te geven of uw bedrijf vermeld moet worden in de telefoongids (DTG). Als u een account aanmaakt op een website van WeTalk Telecom dan word u daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door WeTalk Telecom verwerkt. Ook nadat u zich aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld wanneer u via een WeTalk Telecom website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door WeTalk Telecom verwerkt. Artikel 3 Verkeersgegevens Wanneer u gebruik maakt van de diensten, verwerkt WeTalk Telecom alsmede haar partners en/of leveranciers ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om bel- en internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Vaste en mobiele telefoniegegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, IMSI- en IMEI-nummers, het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt, locatiegegevens die nodig zijn belverkeer over ons of dat van onze leveranciers netwerk te vervoeren. Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk of het netwerk van onze  leverancier, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn internetverkeer over ons netwerk of het netwerk van onze leverancier te vervoeren. Artikel 4 Locatiegegevens Om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kan maken van onze bel- en datadiensten verwerken wij of onze leveranciers automatisch uw locatiege- gevens (bijvoorbeeld welke zendmast u in verbinding mee staat of de locatie van uw vaste aansluiting). Locatiegegevens geven de locatie van bijvoorbeeld uw mobiel, IP toestel of tablet aan.  Artikel 5 Dienstverlening WeTalk Telecom verwerkt uw persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandel- ing nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Artikel 6 Inschakelen derden WeTalk Telecom schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft WeTalk Telecom de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
WeTalk Telecom Privacy Policy
Copyright © 2009-2016 WeTalk Telecom Lees ook onze Privacy Policy, Cookie Policy, Klachtenregeling en Algemene Voorwaarden. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
WeTalk Telecom is dé zakelijk service provider uit Maastricht. Dagelijks zorgen wij ervoor dat vele bedrijven, groot en klein, kunnen vertrouwen op razendsnel internet, vaste telefonie en mobiele telefonie. Meer weten? Bel ons op 043-7600 001.
WeTalk
Direct naar
Een goed advies van de experts nodig?
Wij staan voor jou klaar. Elke werkdag van 09:00 tot 18:00. Advies 043 7600 001 Klantenservice 043 7600 999
Mobiel op het kwaliteitsnetwerk van
Met de snelheid van
Advies nodig? Bel ons 043 7600 001
DEMO AANVRAGEN DEMO AANVRAGEN